Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Планування в маркетингу - це безперервний циклічний процес, мета якого - привести можливості підприємства у відповідність до умов ринку. План маркетингу складається, як правило, з таких розділів;
- опис короткострокових і довгострокових цілей підприємства;
- результати прогнозування ринків;
- опис маркетингових стратегій діяльності підприємства на кожному ринку;
- опис процедур контролю над виконанням плану маркетингу.
План маркетингу є програмою дій, що має декілька варіантів. Різноманітний план дає можливість гнучко реагувати на зміни зовнішнього середовища, зводить до мінімуму неправильні дії персоналу за умови виникнення надзвичайних обставин.
Економічний зміст використання маркетингу полягає в прискоренні віддачі виробничих фондів підприємства, підвищенні мобільності виробництва і рівня конкурентоздатності товарів, своєчасному створенні нових товарів і прискоренні їх просування на ті зовнішні ринки, де може бути досягнутий максимальний комерційний ефект.
В умовах зростання

По-русски

Планирование в маркетинге - это непрерывный циклический процесс, цель которого - привести возможности предприятия в соответствие с условиями рынка. План маркетинга складывается, как правило, из таких разделов;
- описание краткосрочных и долгосрочных целей предприятия;
- результаты прогнозирования рынков;
- описание маркетинговых стратегий деятельности предприятия на каждом рынке;
- описание процедур контроля над выполнением плана маркетинга.
План маркетинга является программой действий, которая имеет несколько вариантов. Разнообразный план дает возможность гибко реагировать на изменения внешней среды, возводит к минимуму неправильные действия персонала при условии возникновения чрезвычайных обстоятельств.
Экономическое содержание использования маркетинга заключается в ускорении отдачи производственных фондов предприятия, повышении мобильности производства и уровня конкурентоспособности товаров, своевременном создании новых товаров и ускорении их продвижения на те внешние рынки, где может быть достигнут максимальный
<<--- on-line translation is limited --->>