Онлайн перекладач http://translate.meta.ua
поміняти
Українською

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 30/06/11

м. Київ "30" июля 2011 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «________», іменований в подальшому «Замовник», в особі Директора ______________, що діє на підставі Статуту, з однієї Сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мега Білдінг Групп», іменований в подальшому «Підрядник», в особі Директора ________________, що діє на підставі Статуту, з іншої Сторони,

надалі за текстом разом – «Сторони», а окремо «Замовник» та «Підрядник», уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується на свій ризик виконати власними та залученими силами і засобами відповідно до умов цього Договору здійснити постачання матеріалів та виконати роботи з оздоблення фасаду об’єкта «Будівництво житлового будинку з підземною автостоянкою по вул. Грушевського, 9а в Печерському районі м.

Києва», відповідно до розробленої проектної документації та паспорту оздоблення, узгодженим Сторонами Графіком Постачання матеріалів, виконання робіт, та оплати (Додаток №3), здати роботи Держкомісії, ліквідувати за свій рахунок недоліки і дефекти, що виникли з вини Підрядника в процесі виконання робіт та в гарантійні строки, а Замовник зобов’язується оплатити ці роботи відповідно до умов цього Договору.

1.2. Перелік робіт, що виконуються Підрядником за Договором, та їх обсяги визначаються Сторонами в Додатках до Договору, які є його невід’ємною частиною.

1.3. Результатом виконаних робіт за Договором є збудовані Підрядником фасади Об’єкта та поставка матеріалів в обсязі визначеним цим Договором;

1.4. Замовник гарантує Підряднику повну господарську самостійність при виконанні робіт за Договором згідно законодавства України.

1.5. Строк виконання робіт за Договором становить 8 (вісім) календарних місяців з моменту надходження першого платежу, згідно Графіку Постачання матеріалів, виконання робіт, та оплати (Додаток №3), що визначає дати початку та завершення робіт, який є невід’ємною частиною Договору і погоджується та підписується Сторонами.

2. СУМА ДОГОВОРУ.

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 2.1. Розрахунки за цим Договором між Сторонами будуть відбуватись виключно в національній валюті України - гривні. 2.2. Сторони домовляються, що сума Договору складається з орієнтовної вартості поставки матеріалів (Додаток №1) та вартості монтажних Робіт (Додаток №1) для виконання одного метра квадратного готового фасаду, що становить 900,24 грн (дев’ятсот грн. 24 коп.), в т.ч. ПДВ 20% - 150,04 грн. (сто п’ятдесят грн. 04 коп.) згідно Додатку №1.

Загальна орієнтовна вартість всіх етапів виконання робіт та вартість матеріалів і сировини, що постачаються Підрядником, становить 12 061 425,28 (дванадцять мільйонів шістдесят одна тисяча чотириста двадцять п’ять грн. 28 коп.

) грн., в тому числі ПДВ 20% - 2 010 237,55 (два мільйони десять тисяч двісті тридцять сім грн. 55 коп.) грн. При цьому Сторони узгоджують, що орієнтовна зовнішня площа оздоблення фасадів що входить до складу Об’єкта, роботи з будівництва яких Підрядник зобов’язується виконати відповідно до Договору, складає - 13 398,00 (тринадцять тисяч триста дев’яносто вісім) кв.м. Загальна вартість постачаємих матеріалів та виконання робіт буде визначена за фактичною площею фасаду згідно Актів приймання робіт.

2.3. Для визначення вартості одного метру квадратного готової поверхні фасаду, відповідно до проектної документації, Сторони затверджують Акт узгодження вартості ціни матеріалів та виконання робіт (Додаток №1), який є невід’ємною частиною Договору.

2.4. Сторони домовляються, що протягом 2 (двох) банківських днів з моменту підписання Сторонами даного Договору Замовник перераховує на поточний рахунок Підрядника передплату у розмірі згідно узгодженому Графіку Постачання матеріалів, виконання робіт, та оплати (Додаток № 3).

2.5. Сторони домовляються, що Замовник сплачуватиме Підряднику загальну суму Договору 10 (десятьма) черговими внесками згідно Графіку Постачання матеріалів, виконання робіт, та оплати (Додаток №3), протягом 8 (восьми) календарних місяців шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника за умови дотримання останнім погодженого Сторонами Графіку Постачання матеріалів, виконання робіт, та оплати (Додаток №3).

2.6. Вартість робіт може переглядатися Сторонами у наступних випадках:

- зміна обсягів постачання матеріалів та обсягів виконання робіт, що може бути зумовлено зміною площини лицювання фасадів;

- зміна курсу обміну долар-гривня по відношенню до курсу на день підписання даної угоди більш ніж на 3%.

2.7. Перегляд суми Договору обґрунтовується розрахунками і оформлюється Сторонами шляхом укладання додаткових угод, які є невід’ємною частиною Договору.

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

3.1. Забезпечення робіт проектною документацією здійснює Підрядник. Замовник проводить узгодження Проектної документації, згідно чинного законодавства України.

3.2. Замовник має право вносити зміни в проектні документи у встановленому порядку. Проте, якщо ці зміни зумовлюють зміну строків завершення виконання робіт та (або) вартості їх виконання, складається Додаткова угода до даного Договору.

3.3. Замовник зобов'язаний без затримки повідомити Підрядника про виявлені ним недоліки проектної документації і, якщо ці недоліки порушують нормативні вимоги до робіт, припинити виконання цих робіт до внесення змін в проектну документацію.

4. ПЕРЕДАЧА БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА, ДОПОМІЖНИХ СПОРУД ТА ДОКУМЕНТАЦІЇ, ПОСТАЧАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА СИРОВИНИ

4.1. Передача будівельного майданчика для виконання робіт.

Замовник передає, а Підрядник приймає площини фасаду будівлі, поверхові перекриття необхідні для виконання робіт, а також майданчики вигрузки та тимчасового складування матеріалів, під’їзні шляхи в зоні будівлі (дії баштового крану). Згідно чого складається двосторонній Акт прийому-передачі. У разі встановлення Підрядником невідповідностей будівельного майданчика вимогам п. 8.1.1. Договору, які не є істотними і в цілому не перешкоджають виконанню робіт, про це обов’язково зазначається в Акті.

4.2. Передача проектної та кошторисної документації стосовно Об’єкта. Підрядник передає Замовнику проектну документацію у строки, обумовлені і погоджені Сторонами в Графіку Постачання матеріалів, виконання робіт, та оплати (Додаток №3), з метою виконання Замовником внесення змін до проектної документації та їх затвердження в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.3. Замовлення, постачання та облік матеріалів і сировини, що постачає Підрядник, необхідних для виконання робіт за Договором, здійснює Підрядник власними силами. Замовлення, постачання та облік матеріалів і сировини, що постачає Замовник, необхідних для виконання робіт за Договором, здійснює Замовник власними силами.

4.4. Підрядник несе відповідальність за якість поставлених ним матеріалів та сировини, що відповідає проекту та сертифікатам відповідності виробників.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1.

Російською

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 30/06/11

г. Киев "30" июля в 2011 году

Общество с ограниченной ответственностью "________", именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Директора ______________, который действует на основании Устава, с одной Стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью "Мега Білдінг Групп", именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице Директора ________________, который действует на основании Устава, с другой Стороны,

в дальнейшем за текстом вместе - "Стороны", а отдельно "Заказчик" и "Подрядчик", заключили настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязывается на свой риск выполнить собственными и привлеченными силами и средствами в соответствии с условиями настоящего Договора осуществить снабжение материалов и произвести работы из отделки фасада объекта "Строительство жилого дома с подземной автостоянкой по ул. Грушевского, 9а в Печерском районе г.

Киева", в соответствии с разработанной проектной документацией и паспорту отделки, согласованным Сторонами Графиком Снабжения материалов, выполнения работ, и оплаты (Дополнение №3), сдать работы Госкомиссии, ликвидировать за свой счет недостатки и дефекты, которые возникли по вине Подрядчика в процессе выполнения работ и в гарантийные сроки, а Заказчик обязывается оплатить эти работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Перечень работ, которые выполняются Подрядчиком по Договору, и их объемы определяются Сторонами в Приложениях к Договору, которые есть его неотъемлемой частью.

1.3. Результатом произведенных работ по Договору являются построенные Подрядчиком фасады Объекта и поставка материалов в объеме определенным настоящим Договором;

1.4. Заказчик гарантирует Подрядчику полную хозяйственную самостоятельность при выполнении работ по Договору согласно законодательства Украины.

1.5. Срок выполнения работ по Договору представляет 8 (восемь) календарных месяцев с момента поступления первого платежа, согласно Графика Снабжения материалов, выполнения работ, и оплаты (Дополнение №3), которая определяет даты начала и завершения работ, который является неотъемлемой частью Договора и соглашается и подписывается Сторонами.

2. СУММА ДОГОВОРА.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Расчеты по настоящему Договору между Сторонами будут происходить исключительно в национальной валюте Украины - гривне.

2.2. Стороны договариваются, что сумма Договора состоит из ориентировочной стоимости поставки материалов (Дополнение №1) и стоимости монтажных Работ (Дополнение №1) для выполнения одного метра квадратного готового фасада, который представляет 900,24 грн (девятьсот грн. 24 коп.), в т.ч. НДС 20% -150,04 грн. (сто пятьдесят грн. 04 коп.) согласно Дополнению №1. Общая ориентировочная стоимость всех этапов выполнения работ и стоимость материалов и сырья, что поставляются Подрядчиком, представляет 12 061 425,28 (двенадцать миллионов шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать пять грн. 28 коп.

) грн., в том числе НДС 20% -2 010 237,55 (два миллиона десять тысяч двести тридцать семь грн. 55 коп.) грн. При этом Стороны согласовывают, что ориентировочная внешняя площадь отделки фасадов что входит в состав Объекта, работы из строительства которых Подрядчик обязывается выполнить в соответствии с Договором, складывает - 13 398,00 (тринадцать тысяч триста девяносто восемь) кв.м. Общая стоимость постачаємих материалов и выполнения работ будет определена за фактической площадью фасада согласно Актов принятия работ.

2.3. Для определения стоимости одного метру квадратного готовой поверхности фасада, в соответствии с проектной документацией, Стороны утверждают Акт согласования стоимости цены материалов и выполнения работ (Дополнение №1), который является неотъемлемой частью Договора.

2.4. Стороны договариваются, что в течение 2 (двух) банковских дней с момента подписания Сторонами данного Договора Заказчик перечисляет на текущий счет Подрядчика подписку в размере согласно согласованному Графику Снабжения материалов, выполнения работ, и оплаты (Дополнение № 3).

2.5. Стороны договариваются, что Заказчик будет платить Подрядчику общую сумму Договора 10 (десятью) дежурными взносами согласно Графика Снабжения материалов, выполнения работ, и оплаты (Дополнение №3), в течение 8 (восьми) календарных месяцев путем перечисления денежных средств на текущий счет Подрядчика при условии сдерживания последним согласованного Сторонами Графика Снабжения материалов, выполнения работ, и оплаты (Дополнение №3).

2.6. Стоимость работ может пересматриваться Сторонами в следующих случаях:

- изменение объемов снабжения материалов и объемов выполнения работ, которое может быть предопределено изменением плоскости лицовки фасадов;

- изменение курса обмена доллар-гривня по отношению к курсу на день подписания данного соглашения больше чем на 3

2.7. Пересмотр суммы Договора обосновывается расчетами и оформляется Сторонами путем заключения дополнительных договоров, которые являются неотъемлемой частью Договора.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

3.1. Обеспечение работ проектной документацией осуществляет Подрядчик. Заказчик проводит согласование Проектной документации, согласно действующего законодательства Украины.

3.2. Заказчик имеет право вносить изменения в проектные документы в установленном порядке. Однако, если эти изменения предопределяют изменение сроков завершения выполнения работ и (или) стоимости их выполнения, складывается Дополнительное соглашение к данному Договору.

3.3. Заказчик обязан без задержки сообщить Подрядчику об обнаруженных им недостатках проектной документации и, если эти недостатки нарушают нормативные требования к работам, прекратить выполнение этих работ к внесению изменений в проектную документацию.

4. ПЕРЕДАЧА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ДОКУМЕНТАЦИИ, СНАБЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И СЫРЬЯ

4.1. Передача строительной площадки для выполнения работ.

Заказчик передает, а Подрядчик принимает плоскости фасада здания, поверхностные перекрытия необходимы для выполнения работ, а также площадки вигрузки и временного складирования материалов, подъездные пути в зоне здания (действия башенного крана). Согласно чего складывается двусторонний Акт приема-передачи. В случае установления Подрядчиком несоответствий строительной площадки требованиям п. 8.1.1. Договору, которые не являются существенными и в целом не препятствуют выполнению работ, об этом обязательно отмечается в Акте.

4.2. Передача проектной и сметной документации относительно Объекта. Подрядчик передает Заказчику проектную документацию в сроки, обусловленные и согласованы Сторонами в Графику Снабжения материалов, выполнения работ, и оплаты (Дополнение №3), с целью выполнения Заказчиком внесения изменений к проектной документации и их утверждению в порядке, предвиденном действующим законодательством Украины.

4.3. Заказ, снабжение и учет материалов и сырья, что поставляет Подрядчик, необходимых для выполнения работ по Договору, осуществляет Подрядчик собственными силами. Заказ, снабжение и учет материалов и сырья, что поставляет Заказчик, необходимых для выполнения работ по Договору, осуществляет Заказчик собственными силами.

4.4. Подрядчик несет ответственность за качество поставленных им материалов и сырья, которое отвечает проекту и сертификатам соответствия производителей.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ