Онлайн перекладач http://translate.meta.ua
поміняти
Українською

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.01.2018 № 62

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2018 р.

за № 244/31696

Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, що додаються.

2. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О.П.

Міністр А. Рева

________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

19.01.2018 № 62

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2018 р.

за № 244/31696

ПРАВИЛА

охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання

I. Загальні положення

1. Галузь застосування 1.

?онтажем, демонтажем, експлуатацією (використання за призначенням, технічне обслуговування, ремонт), модифікацією (реконструкція чи модернізація), перевіркою технічного стану (технічний огляд, експертне обстеження) вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (далі - обладнання), а також установлюють мінімальні вимоги безпеки до обладнання, яке роботодавцем повинно підтримуватися на рівні, зазначеному в цих Правилах та інших нормативно-правових актах з охорони та гігієни праці, під час його використання.

2. Дія цих Правил поширюється на таке обладнання:

вантажопідіймальні крани всіх типів;

крани-екскаватори, призначені для роботи з гаком або вантажопідіймальним магнітом;

однорейкові візки;

талі (ручні, електричні, гідравлічні та пневматичні);

кранові рейкові колії (далі - кранові колії);

кранові підйомники;

лебідки для підіймання вантажу та (або) працівників;

колиски приводні для підіймання працівників;

колиски для підіймання працівників вантажопідіймальними кранами;

вантажозахоплювальні органи;

вантажозахоплювальні пристрої знімні;

тару, за винятком спеціальної тари, що застосовується в металургійному виробництві (ковші, мульди, виливниці тощо), у морських і річкових портах;

самохідні (автомобільні, на спецшасі, пневмоколісні, гусеничні, залізничні тощо) та причіпні підйомники (далі - мобільні підйомники);

будівельні підйомники;

щоглові підйомники (робочі платформи щоглові);

скіпові підйомники;

спеціалізовані перевантажувальні комплекси;

підіймальні вантажні платформи (столи) з висотою підіймання понад 1,3 м і з доступними для працівників платформами;

підіймальні платформи (вертикальні та похилі) для осіб з інвалідністю (осіб з обмеженими фізичними можливостями);

приводні засоби підмощування з висотою підіймання понад 1,3 м;

інші стаціонарні підіймальні пристрої (вертикальні чи похилі) з висотою підіймання понад 1,3 м і з доступними для працівників платформами.

3. Дія цих Правил не поширюється на:

лісозаготівельні крани-маніпулятори, не оснащені гаком (вирубнопакетувальні, вирубнотрелювальні, для безчокерного трелювання, пакетопідбиральні тощо);

маніпулятори, що застосовуються в робототехнічних системах;

вантажопідіймальні крани та машини, призначені для застосування в шахтах, на морських і річкових суднах та інших плавучих спорудах, на які поширюються спеціальні правила;

екскаватори, призначені для роботи із землерийним обладнанням або грейфером;

вантажопідіймальні крани, призначені виключно для роботи зі спеціальним навісним обладнанням (віброзанурювачами, шпунтовисмикувачами, буровим обладнанням тощо);

вантажопідіймальні машини спеціального призначення: підлогові завалювальні та посадкові машини, трубоукладачі, електро- та автонавантажувачі, мостовкладальні машини;

монтажні поліспасти та конструкції, до яких вони підвішуються (щогли, шеври, балки тощо);

підйомники пожежні;

обладнання, зазначене в пункті 2 цієї глави, військового спеціального призначення, що перебуває в експлуатації у Збройних Силах України.

4. Виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатація (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки має здійснюватися відповідно до вимог статті 21 Закону України "Про охорону праці".

2. Терміни та визначення

1. Терміни у цих Правилах вживаються в таких значеннях:

1) баштовий кран - кран поворотний зі стрілою, закріпленою у верхній частині вертикальної башти;

2) вантажозахоплювальний орган - обладнання (гак, грейфер /канатний, моторний/, вантажопідіймальний магніт /електричний, електропостійний, постійний/, вила тощо) для підвішування, захоплювання чи підхоплювання вантажу;

3) вантажопідіймальна машина - підіймальний механізм (пристрій) циклічної дії, призначений для переміщення в просторі вантажу та (або) працівників (однорейкові візки, талі, лебідки, кранові підйомники, приводні колиски для підіймання працівників);

4) вантажопідіймальний кран - машина циклічної дії, призначена для підіймання та переміщення в просторі вантажу, підвішеного за допомогою гака чи утримуваного іншим вантажозахоплювальним органом. Вантажозахоплювальні органи можуть включати в себе додаткові пристрої для обертання вантажу, заспокоювачі розгойдування вантажу тощо;

5) вантажопідіймальність підйомника - допустима маса вантажу, а для мобільних підйомників включно маса працівників, інструментів і матеріалів, на підіймання якої розрахований підйомник;

6) вантажопідіймальність корисна - вантаж масою mPL, що підіймається краном та підвішений за допомогою знімних вантажозахоплювальних пристроїв, а за їхньої відсутності підвішений безпосередньо до незнімних вантажозахоплювальних пристроїв;

7) вантажопідіймальність нетто - вантаж масою mNL, що підіймається краном та підвішений за допомогою незнімних вантажозахоплювальних пристроїв. Маса mNL є сумою мас вантажу, що відповідає корисній вантажопідіймальності, mPL, та знімних вантажозахоплювальних пристроїв, mNA:

mNL = mPL mNA.; (1)

8) вантажопідіймальність проміжна (на канатах) - вантаж масою mHL, що підіймається краном та підвішений до нижнього кінця підіймального пристрою. Маса mHL є сумою мас вантажу, що відповідає корисній вантажопідіймальності, mPL, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, mNA та незнімних вантажозахоплювальних пристроїв, mFA:

mHL = mPL mNA mFA.; (2)

9) ввідний пристрій - пристрій або сукупність пристроїв (рубильник, автоматичний вимикач тощо), що здійснюють подачу напруги на обладнання від зовнішньої мережі;

10) великоваговий вантаж - вантаж, що має масу більше ніж 500 кг;

Російською

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ

19.01.2018 № 62

Зарегистрировано в Министерстве

юстиции Украины

27 февраля в 2018 г.

за № 244/31696

Об утверждении Правил охраны труда во время эксплуатации грузоподъемных кранов, подъемных устройств и соответствующего оборудования

В соответствии с Законом Украины "Об охране труда" и пункта 8 Положения о Министерстве социальной политики Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17 июня 2015 года № 423(с изменениями), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила охраны труда во время эксплуатации грузоподъемных кранов, подъемных устройств и соответствующего оборудования, что добавляются.

2. Департаменту заработной платы и условий труда(Товстенко О.П.) обеспечить представление этого приказа в установленном порядке на государственную регистрацию к Министерству юстиции Украины.

3. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением этого приказа положить на первого заместителя Министра Крентовську О.П.

Министр А. Рева

________________________________________

УТВЕРЖДЕНО

Приказ Министерства

социальной политики Украины

19.01.2018 № 62

Зарегистрировано в Министерстве

юстиции Украины

27 февраля в 2018 г.

за № 244/31696

ПРАВИЛА

охраны труда во время эксплуатации грузоподъемных кранов, подъемных устройств и соответствующего оборудования

I. Общие положения

1. Отрасль применения

1.

онтажем, демонтажем, эксплуатацией(использование по назначению, техническое обслуживание, ремонт), модификацией(реконструкция или модернизация), проверкой технического состояния(технический осмотр, экспертное обследование) грузоподъемных кранов, подъемных устройств и соответствующего оборудования(дальше - оборудование), а также устанавливают минимальные требования безопасности к оборудованию, которое работодателем должно поддерживаться на уровне, отмеченном в этих Правилах и других нормативно-правовых актах из охраны и гигиены труда, во время его использования.

2. Действие этих Правил распространяется на такое оборудование:

грузоподъемные краны всех типов;

краны-экскаваторы, предназначенные для работы с лишним или грузоподъемным магнитом;

одинрельсовые тележки;

тали(ручные, электрические, гидравлические и пневматические);

крану рельсовые колеи(дальше - крану колеи);

крану подъемники;

лебедки для поднимания груза и(или) работников;

колыбели приводные для поднимания работников;

колыбели для поднимания работников грузоподъемными кранами;

вантажозахоплювальні органы;

вантажозахоплювальні устройства съемные;

тару, за исключением специальной тары, которая применяется в металлургическом производстве(ковше, мульды, изложницы и тому подобное), в морских и речных портах;

самоходные(автомобильные, на спецшасси, пневмоколесные, гусеничные, железнодорожные и тому подобное) и прицепные подъемники(дальше - мобильные подъемники);

строительные подъемники;

мачтовые подъемники(рабочие платформы мачтовые);

скіпові подъемники;

специализированные перегрузочные комплексы;

подъемные грузовые платформы(столы) с высотой поднимания свыше 1,3 м и с доступными для работников платформами;

подъемные платформы(вертикальные и наклонные) для лиц с инвалидностью(лиц с ограниченными физическими возможностями);

приводные средства подмащивания с высотой поднимания свыше 1,3 м;

другие стационарные подъемные устройства(вертикальные или наклонные) с высотой поднимания свыше 1,3 м и с доступными для работников платформами.

3. Действие этих Правил не распространяется на:

лесозаготовительные краны-манипуляторы, не оснащенные крюком(вирубнопакетувальні, вирубнотрелювальні, для бесчокерной трелевки, пакетопідбиральні и тому подобное);

манипуляторы, которые применяются в робототехнических системах;

грузоподъемные краны и машины, предназначенные для применения в шахтах, на морских и речных судах и других плавучих сооружениях, на которые распространяются специальные правила;

экскаваторы, предназначенные для работы с землеройным оборудованием или грейфером;

грузоподъемные краны, предназначенные исключительно для работы со специальным навесным оборудованием(вибропогружателями, шпунтовисмикувачами, буровым оборудованием и тому подобное);

грузоподъемные машины специального назначения : напольные завалювальні и посадочные машины, трубоукладчике, електро- и автопогрузчики, мостовкладальні машины;

монтажные полиспасты и конструкции, к которым они подвешиваются(мачты, шеври, балки и тому подобное);

подъемники пожарные;

оборудование, отмеченное в пункте 2 этой главы, военного специального назначения, которое находится в эксплуатации в Вооруженных Силах Украины.

4. Выполнение работ повышенной опасности и эксплуатация(применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности должно осуществляться в соответствии с требованиями статьи 21 Закона Украины "Об охране труда".

2. Сроки и определения

1. Сроки в этих Правилах употребляются в таких значениях:

1) башенный кран - кран поворотный со стрелой, закрепленной в верхней части вертикальной башни;

2) вантажозахоплювальний орган - оборудование(крюк, грейфер /канатный, проворный/, грузоподъемный магнит /электрический, электропостоянный, постоянный/, вила и тому подобное) для подвешивания, увлечения или подхватывания груза;

3) грузоподъемная машина - подъемный механизм(устройство) циклического действия, предназначенный для перемещения в пространстве груза и(или) работников(одинрельсовые тележки, тали, лебедки, крану подъемники, приводные колыбели для поднимания работников);

4) грузоподъемный кран - машина циклического действия, предназначенная для поднимания и перемещения в пространстве груза, подвешенного с помощью крюка или удерживаемого другим вантажозахоплювальним органом. Вантажозахоплювальні органы могут включать у себя дополнительные устройства для вращения груза, успокоители раскачивания груза и тому подобное;

5) вантажопідіймальність подъемника - допустимая масса груза, а для мобильных подъемников включительно масса работников, инструментов и материалов, на поднимание которой рассчитанный подъемник;

6) вантажопідіймальність полезная - груз массой mPL, что поднимается краном и подвешен с помощью съемных вантажозахоплювальних пристроил, а при их отсутствии подвешен непосредственно к несъемным вантажозахоплювальних пристроил;

7) вантажопідіймальність нетто - груз массой mNL, что поднимается краном и подвешен с помощью несъемных вантажозахоплювальних пристроил. Масса mNL является суммой масс груза, который отвечает полезной вантажопідіймальності, mPL, и съемных вантажозахоплювальних пристроил, mNA:

mNL = mPL mNA.; (1)

8) вантажопідіймальність промежуточная(на канатах) - груз массой mHL, что поднимается краном и подвешен к нижнему концу подъемного устройства. Масса mHL является суммой масс груза, который отвечает полезной вантажопідіймальності, mPL, съемных вантажозахоплювальних пристроил, mNA и несъемных вантажозахоплювальних пристроил, mFA:

mHL = mPL mNA mFA.; (2)

9) вводное устройство - устройство или совокупность устройств(рубильник, автоматический выключатель и тому подобное), которые осуществляют подачу напряжения на оборудование от внешней сети;

10) великоваговий груз - груз, который имеет массу больше чем 500 кг;