Онлайн перекладач http://translate.meta.ua
поміняти
Українською

1. Люди використовують інформацію для того, щоб виробляти, створювати та продавати продукцію.

2. Природні копалини, такі, як залізо та мідь, видобувають из надр землі.

3. Джерела енергії містять сонячну, геотермальну та ядерну енергію.

4. Існують компанії, які збирають, обробляють та продають інформацію.

5. Ми завжди забуваемо, що живемо у світі, який не можна вважати невичерпним.

6. Існує два типи пластика: термопластичні та термореактивні матеріали.

7. Важливо не тільки те, чи буде ваша продукція такою, як ви її собі уявляють, але й те, з якого матеріалу вона буде вироблена.

8.матеріали поділяють на групи залежно від їх властивостей та походження.

9. Тверду деревину виробляють із дерев. які мають широке листя, наприклад, горіх або клен.

10. Відмінність між кольоровими та некольоровими металами полягає в тому, що кольорові метали містять залізо, а некольорові - ні.

11. Матеріали вибирають завдяки їхнім

Англійською

1. People use information in an order to produce, to create and sell products.
2. Natural minerals, such, as iron and copper, obtain из bowels of the earth of earth.
3. Energy sources contain sunny, geothermal and nuclear energy.
4. There are companies, that collect, process and sell information.
5. We always забуваемо, that live to ц the world that can not be considered inexhaustible.
6. There are two types of plastic : thermoplastic and термореактивні materials.
7. It is important not only that, or there will be your products such, as you her it is imagined, but also that, what material she will be mine-out from.
8.materials divide into groups depending on their properties and origin.
9. A hardwood is produced from trees. what have wide leaves, for example, nut or maple.
10. A difference between the coloured and uncoloured metals consists in that the coloured metals contain iron, and uncoloured - no.
11. Materials choose due to their