Онлайн перекладач http://translate.meta.ua
поміняти
Українською

УДК
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Житня Я. М.
Науковий керівник: Блага В. В.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація. У статті проаналізовано проблемні аспекти інвестиційної ситуації на підприємствах транспортної галузі. Визначені основні умови та заходи, що сприятимуть підвищенню рівня інвестування транспортних підприємств.
Ключові слова. Інвестиційна привабливість, підприємство, інвес-
тор, інвестиційний проект.
Постановка проблеми. З урахуванням ситуації, яка склалася не тільки натеренах нашої держави, але й за її межами розвиток діяльності багатьохпідприємств та галузей стають під загрозу. Втручання держави в даний процес не може в повній мірі врегулювати відносини між господарюючими суб’єктами, оскільки як і економічна, так і політична ситуація знаходиться у кризовому стані.
Закриваються підприємства, знищується середній та малий бізнес,
скорочується діяльність великих підприємств, інвестори відмовляються вкладати капітал в

Російською

УДК
ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Ржаная Я. М.
Научный руководитель: Блага В. В.
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
Аннотация. В статье проанализированы проблемные аспекты инвестиционной ситуации на предприятиях транспортной отрасли. Определенные основные условия и мероприятия, которые будут способствовать повышению уровня инвестирования транспортных предприятий.
Ключевые слова. Инвестиционная привлекательность, предприятие, інвес-
тор, инвестиционный проект.
Постановка проблемы. С учетом ситуации, которая сложилась не только натеренах нашего государства, но и за ее пределами развитие деятельности багатьохпідприємств и отраслей становятся под угрозу. Вмешательство государства в данный процесс не может в полной мере урегулировать отношения между хозяйствующими субъектами, поскольку как и экономическая, так и политическая ситуация находится в кризисном состоянии.
Закрываются предприятия, уничтожается средний и малый бизнес,
сокращается деятельность больших предприятий, инвесторы отказываются вкладывать капитал в