Online translator http://translate.meta.ua
to change
in Ukrainian

Лист -нагадування може мати такий вигляд:

Шановний Ігоре Вікторовичу

Вважаю своїм обов’язком нагадати Вам, що ми, намага­ючись зберегти наші партнерські стосунки, протягом остан­нього місяця двічі письмово зверталися до Вас з проханням сплатити рахунки за договором № 26 від 15.09.2004 р. На жаль, на сьогодні ситуація не змінилася, а Ваш борг від­повідно до пункту 5.2 цього договору зростає.

Дуже прикро, але ми змушені попередити Вас про свій намір розірвати укладений з Вами договір за № 89 від 10.2004 р. і звернутися до суду з позовом щодо повернення Вами боргу.

У зв’язку з цим прошу прислати свого представника для виконання необхідних процедур.

З повагою

in English

The sheet of -нагадування can have such kind:

Respected Ігоре Consider by the duty Victorovich

to remind you, that we, намага­ючись to save our partner relations, during остан­him month twice in writing came to you with a request to pay bills by agreement № 26 from 15.09.2004 Unfortunately, a situation did not change for today, and Your debt from­повідно to the point 5.2 this agreement grows.

Very regrettably, but we force to alert you to the intention to tear entered into a with you contract after № 89 from 10.2004 and to appeal to the court with a lawsuit in relation to a return by you to the debt.

In this connection ask to send the representative for implementation of necessary procedures.

With kind regards

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined