Online translator http://translate.meta.ua
to change
in Russian

Права и обязанности анестезиолога-реаниматолога и медицинской сестры-анестезиста (палатной медицинской сестры)
Опубликовано 03.07.2011 автором dasha
Анестезиолог-реаниматолог имеет право:
• принимать участие в лечении больного наряду с другими специалистами (хирургом, терапевтом и др.):
• оказывать анестезиологическую и реаниматологическую помощь в ОАРИТ в качестве лечащего врача;
• получать информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей;
• вносить предложения начальнику (заведующему) ОАРИТ по вопросам улучшения организации и условий труда в отделении;
• принимать участие в работе совещаний, на которых рассматриваются вопросы, относящиеся к его профессиональной компетенции;
• постоянно повышать уровень своей профессиональной подготовки, участвовать в научных съездах, конференциях и других кворумах по специальности;
• периодически проходить переподготовку по специальности в соответствии с действующим законодательством;
• проходить аттестацию на присвоение квалификационной

in Ukrainian

Права і обов'язки анестезіолога-реаніматолога і медичною сестри-анестезиста (палатної медичної сестри)
Опубліковане 03.07.2011 автором dasha
Анестезіолог-реаніматолог має право:
- брати участь в лікуванні хворого разом з іншими фахівцями (хірургом, терапевтом та ін.) :
- надавати анестезіологічну і реаніматологічну допомогу в ОАРИТ в якості лікаря;
- отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх обов'язків;
- вносити пропозиції начальникові (завідувачеві) ОАРИТ з питань поліпшення організації і умов праці у відділенні;
- брати участь в роботі нарад, на яких розглядаються питання, що відносяться до його професійної компетенції;
- постійно підвищувати рівень своєї професійної підготовки, брати участь в наукових з'їздах, конференціях і іншому кворумі за фахом;
- періодично проходити перепідготовку за фахом відповідно до чинного законодавства;
- проходити атестацію на привласнення кваліфікаційної