Online translator http://translate.meta.ua
to change
in Ukrainian

урахуванням наявних ресурсів.

Соціальний аспект вимагає прискореного розвитку соціальної та виробничої інфраструктури в регіонах з низьким рівнем забезпеченості, особливо в сільській місцевості.

Демографічний аспект спрямований на стимулювання якісних змін у демографічній та соціальній структурі населення, створення сприятливих умов для зростання народжуваності, оздоровлення населення тощо.

Екологічний аспект покликаний урегулювати природогосподарську збалансованість у регіонах і створити сприятливі умови для життєдіяльності населення.

Науково-технічний аспект регіональної політики забезпечує розвиток пріоритетних напрямів наукових досліджень, спрямовує науково-технічний розвиток і потенціал на розробку, освоєння та широке використання нових машин, технологій, матеріалів, конкурентоспроможних на світовому ринку.

Регіональна економічна політика передбачає визначення відповідних пріоритетів, тобто надання переваги на даному етапі розвитку конкретним галузям, видам діяльності, формам

in Russian

учетом имеющихся ресурсов.
Социальный аспект требует ускоренного развития социальной и производственной инфраструктуры в регионах с низким уровнем обеспеченности, особенно в сельской местности.
Демографический аспект направлен на стимулирование качественных изменений в демографической и социальной структуре населения, создания благоприятных условий для роста рождаемости, оздоровления населения и тому подобное.
Экологический аспект призванный урегулировать природогосподарську сбалансированность в регионах и создать благоприятные условия для жизнедеятельности населения.
Научно-технический аспект региональной политики обеспечивает развитие приоритетных направлений научных исследований, направляет научно-техническое развитие и потенциал на разработку, освоение и широкое использование новых машин, технологий, материалов, конкурентоспособных на мировом рынке.
Региональная экономическая политика предусматривает определение соответствующих приоритетов, то есть предоставление преимущества на данном этапе развития конкретным отраслям, видам деятельности, формам