Online translator http://translate.meta.ua
to change
in Russian

Формальных операций (от 11-12 лет и далее)
Индивиды способны провести анализ решения логических задач как конкретного, так и абстрактного содержания. Они могут систематически обдумывать все возможности, стро-ить планы на будущее или вспоминать прошлое, а также рассуждать по аналогии и мета-форически. Для формально-операционального мышления больше не требуется связь с фи-зическими объектами или фактическими событиями. Оно позволяет подросткам впервые задать себе вопрос типа «а что будет, если...?» (А что, если бы я сказал это тому челове-ку?) и дать на него ответ. Оно позволяет им «проникать в мысли» других людей и прини-мать в расчет их роли и

in Ukrainian

Формальних операцій(від 11-12 років і далі)
Індивіди здатні провести аналіз рішення логічних завдань як конкретного, так і абстрактного змісту. Вони можуть систематично обмірковувати усі можливості, стро-ить плани на майбутнє або згадувати минуле, а також міркувати аналогічно і мета-форически. Для формально-операционального мислення більше не потрібно зв'язок з фи-зическими об'єктами або фактичними подіями. Воно дозволяє підліткам уперше поставити собі питання типу "а що буде, якщо.".? (А що, якби я сказав це тому челове-ку?) і дати на нього відповідь. Воно дозволяє їм "проникати в думки" інших людей і прини-мать в розрахунок їх ролі і