Online translator http://translate.meta.ua
to change
in Russian

В живых организмах любой процесс сопровождается передачей энергии. Энергию определяют как способность совершать работу. Специальный раздел физики, который изучает свойства и превращения энергии в различных системах, называется термодинамикой. Под термодинамической системой понимают совокупность объектов, условно выделенных из окружающего пространства. Термодинамические системы разделяют на изолированные, закрытые и открытые. Изолированными называют системы, энергия и масса которых не изменяется, т.е.

они не обмениваются с окружающей средой ни веществом, ни энергией. Закрытые системы обмениваются с окружающей средой энергией, но не веществом, поэтому их масса остается постоянной. Открытыми системами называют системы, обменивающиеся с окружающей средой веществом и энергией. С точки зрения термодинамики живые организмы относятся к открытым системам, так как главное условие их существования - непрерывный обмен веществ и энергии.

in Ukrainian

У живих організмах будь-який процес супроводжується передачею енергії. Енергію визначають як здатність здійснювати роботу. Спеціальний розділ фізики, який вивчає властивості і перетворення енергії в різних системах, називається термодинамікою. Під термодинамічною системою розуміють сукупність об'єктів, умовно виділених з навколишнього простору. Термодинамічні системи розділяють на ізольовані, закриті і відкриті. Ізольованими називають системи, енергія і маса яких не змінюється, тобто вони не обмінюються з довкіллям ні речовиною, ні енергією. Закриті системи обмінюються з довкіллям енергією, але не речовиною, тому їх маса залишається постійною. Відкритими системами називають системи, що обмінюються з довкіллям речовиною і енергією. З точки зору термодинаміки живі організми відносяться до відкритих систем, оскільки головна умова їх існування - безперервний обмін речовин і енергії. У основі процесів життєдіяльності лежать реакції атомів і